Štruktúra

Štruktúra občianskeho združenia

Mgr. Anna Glossová: štatutárna zástupkyňa OZ POD Piešťany, administratívna pracovníčka koordinátorka projektov

Mgr. Anna Glossová vyštudovala sociálno-právnu nadstavbu a odbor sociálna práca na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. Pracuje na Mestskom úrade Piešťany ako sociálna pracovníčka. V roku 2009 získala ocenenie TTSK za aktívnu činnosť v sociálnej oblasti.

MUDr. Ivan Mendl: garant projektu Klub rodičov závislých detí

MUDr. Ivan Mendl pracoval ako chirurg v Nemocnici A. Wintera Piešťany. Je zakladateľom OZ POD Piešťany, OZ Priatelia spoločenstva Cenacolo a Rodinného detského domova, n.o.. Má dlhoročné skúsenosti s prácou so závislými a ich rodinami. Zakladal komunitu Cenacolo na Slovensku. Už dlhé roky pomáha rôznym spôsobom deťom z detských domovov. Je držiteľov viacerých ocenení Cena Primátora mesta Piešťany za aktivity v sociálnej oblasti, Ocenenie Primátora mesta Trnava.

Ľubica Nagyová: ekonomická pracovníčka

P. Ľubica Nagyová pracovala ako ekonomická pracovníčka v Chirane Dental. Je spoluzakladateľkou OZ POD Piešťany a Klubu rodičov závislých detí. V OZ POD Piešťany patrí k dlhoročným dobrovoľníkom.

PhDr. Marcela Vrbová, PhD.: garantka projektu Predaj časopisu Nota bene, Nízkoprahový klub pre deti a mládež „Place 4 U“, projektová manažérka, PR manažérka.

PhDr. Marcela Vrbová vyštudovala sociálnu prácu na UKF v Nitre. Má dlhoročné skúsenosti zo sociálnej práce. Pôsobí ako vedúca Zariadenia sociálnych služieb Domum. Je dlhoročnou dobrovoľníčkou OZ POD Piešťany a patrí k zakladajúcim členom OZ.