Stanovy

Preambula.

Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu – OZ POD Piešťany – je dobrovoľnou organizáciou združujúcou ľudí, ktorým nie je ľahostajný zdravý vývin detí, mládeže a spoločnosti, ktorí chcú prispieť k humanizácii spoločnosti, skvalitneniu života vo svojom okolí. Hlavným zámerom je posilniť psychickú, telesnú a sociálnu kvalitu života mladej generácie tak, aby bola odolná proti patológii súčasnej spoločnosti, najmä drogám, AIDS, depresívnym poruchám rozličného druhu. Cieľom je mobilizácia zdravých síl spoločnosti prostredníctvom kooperácie medzi rodičmi, odborníkmi, učiteľmi a za súčinnosti rodín a organizácií, kde deti trávia svoj čas.

Svojim členom dáva OZ POD Piešťany možnosť združovať sa a tým i získavať skúsenosti a nové informácie, realizovať odborné projekty, slúžiace zdravému vývinu detí a mládeže. OZ POD Piešťany sleduje výhradne všeobecno-prospešné ciele. Nie je ziskovo činné a nesleduje v prvom rade vlastné ekonomické zámery.

Článok 1

Názov, sídlo a pôsobnosť

 1. Združenie má názov Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany a používa skratku OZ POD Piešťany.
 2. OZ POD Piešťany je právnickou osobou s právnou subjektivitou.
 3. Sídlom OZ POD Piešťany je E. F. Scherera 40, Piešťany.
 4. OZ POD Piešťany vyvíja činnosť v zmysle zákona na území SR, najmä v Piešťanoch.

Článok 2

Hlavné úlohy a ciele

 1. Cieľom OZ POD Piešťany je v prvom rade posilniť zdravý vývin detí a mládeže a ich odolnosť voči rozličnej patológii.
 2. OZ POD Piešťany za tým účelom najmä:
 • realizácie projektov primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie drogových závislostí a AIDS medzi deťmi, mládežou, učiteľmi a verejnosťou
 • realizácie projektu krízovej intervencii formou Linky pomoci
 • pomoc ľuďom formou terénnej práce
 • organizáciou športovej a záujmovej činnosti detí a mládeže
 • usporiadaním školení, seminárov, konferencií a vzdelávacích programov pre pracujúcich ľudí v OZ POD Piešťany, pracujúcich ľudí s deťmi a mládežou
 • pomáha pri svojpomocných skupinách rodičov závislých detí, abstinujúcich narkomanov a anonymných alkoholikov
 • pri vytváraní skupín PEER HELP aktivistov
 • publikuje a sprístupňuje širokej verejnosti propagačné a osvetové materiály
 • usporadúva kultúrne a iné podujatia s cieľom upozorňovať na aktuálnosť problémov súčasnej spoločnosti
  • šíriť protidrogovú osvetu v širokej verejnosti prostredníctvom Protidrogových fór, prednášok, seminárov, diskusií…
  • v koordinácii s inými podobnými organizáciami i zo zahraničia získavať informácie prístupné členom i širokej verejnosti.

Článok 3

Členstvo

 1. 1.      Členom OZ POD Piešťany môžu byť fyzické a právnické osoby, pokiaľ súhlasia s týmito stanovami.
 2. Členstvo v OZ POD Piešťany je dobrovoľné. Členom sa môže stať každý občan bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti náboženského vyznania, pohlavia i cudzí štátny príslušník, ak má trvalé bydlisko v SR. O prijatí za člena rozhoduje predsedníctvo OZ na podklade písomnej prihlášky.
 3. Členstvo vzniká dňom prijatia za člena.
 4. Dokladom členstva je členský preukaz, ktorý je v evidencii združenia. Jeho platnosť

je podmienená zaplatením členského príspevku jedenkrát ročne vo výške 100,- Sk.

Členstvo zaniká:

 • vystúpení, členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia predsedníctvu
 • vylúčením, členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení
 • úmrtím člena, resp. zánikom právnickej osoby
 • zánikom združenia
 • pri zániku združenia je člen povinný odovzdať členský preukaz.

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov

Člen má právo najmä:

 1. Podieľať sa na činnosti združenia
 2. Voliť a od 18 rokov byť volený do orgánov združenia
 3. Obracať sa na združenie s podnetmi, sťažnosťami a žiadosťami o stanovisko
 4. Požadovať poradenskú činnosť pri riešení problémov spojených s činnosťou OZ POD Piešťany
 5. Zúčastňovať sa na rokovaní orgánov, na ktorých sa hodnotí činnosť združenia.
 6. Člen združenia má povinnosť:
 • dodržiavať stanovy združenia
 • podieľať sa aktívne na činnosti združenia
 • plniť uznesenia orgánov združenia
 • chrániť, opatrovať a zveľaďovať majetok slúžiaci k napĺňaniu cieľov združenia
 • platiť členské príspevky.

Článok 5

Orgány OZ POD Piešťany

 1. Valné zhromaždenie
 2. Predsedníctvo
 3. Výkonný pracovník
 4. Revízna komisia
 • Valné zhromaždenie je najvyšší orgánom OZ POD Piešťany a skladá sa zo všetkých členov združenia. Jeho úlohou je schváliť zmeny stanov, zlúčenie združenia, prerokúvať činnosť združenia, vypracúvať plány činnosti na budúce obdobie, výročné správy, schvaľovať výšku členského príspevku a voliť a odvolávať členov predsedníctva. Schádza sa raz ročne.
 • Predsedníctvo tvoria členovia, – zástupcovia jednotlivých aktivít vykonávaných OZ POD Piešťany, ktorí si zvolia predsedu. Ich funkčné obdobie je 5 rokov. Predsedníctvo zvoláva valné zhromaždenia, podáva správu o činnosti za uplynulý rok, predkladá doklady o hospodárení a medzi zasadnutiami valných zhromaždení koordinuje a riadi činnosť združenia.
  • Výkonný pracovník je predseda predsedníctva a zastupuje združenie navonok, je jeho štatutárnym zástupcom. Výkonný pracovník zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.
  • Revízna komisia je zložená z 3 členov OZ POD Piešťany. Vykonáva kontrolu hospodárenia, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie. Schádza sa najmenej 2-krát ročne a spomedzi svojich členov si volí predsedu.

 

Článok 6

Majetok , zabezpečenie činnosti a hospodárenia združenia

 

Majetok získalo OZ POD Piešťany od OZ POD. Príjmy združenia sú členské príspevky, dary od fyzických a právnických osôb, granty a dotácie z tuzemska i zahraničia. Prostriedky budú používané najmä na napĺňanie cieľov OZ POD Piešťany a na nevyhnutnú réžiu existencie združenia. Hospodárenie združenia sa bude riadiť zásadami riadneho hospodárenia.

Článok 7

Zánik OZ POD Piešťany

 

 1. OZ POD Piešťany zanikne, ak o tom rozhodne Valné zhromaždenie 3/4 väčšinou hlasov prítomných členov. Táto súčasne menuje likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu podľa platných predpisov.
 2. Po vyrovnaní všetkých pohľadávok a zániku združenia zostávajúci majetok môže byť použitý výlučne na všeobecno – prospešné ciele.

Záverečné ustanovenie

 

Tieto stanovy pripravil prípravný výbor. Ich výklad vykonáva predsedníctvo OZ POD Piešťany. Nadobúdajú činnosť dňom registrácie.

 

 

 

Dodatok č. 1 zo dňa 27.9.2002

k Stanovám OZ POD Piešťany

Týmto sa dopĺňa čl. 2, bod 2.

Článok 2

Hlavné úlohy a ciele

 

2. OZ POD Piešťany za tým účelom najmä:

 • zriaďovať resocializačné strediská, kde by sa poskytovala starostlivosť drogovo závislým maloletým so skončenou povinnou školskou dochádzkou alebo plnoletému občanovi po skončení liečby v zdravotníckom zariadení na liečbu drogovo závislých osôb na základe odporúčania toho zdravotníckeho zariadenia.
 • Poskytovať v ňom resocializáciu a rehabilitáciu s cieľom aktivizovať vnútorné schopnosti občana na prekonanie osobnostných dôsledkov a sociálnych dôsledkov drogových závislostí a na zapojenie sa do života v prirodzenom prostredí, nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie a zaopatrenie, liečebno – výchovná starostlivosť, ktorou je poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna činnosť a pracovná terapia, utvárať podmienky na pracovné uplatnenie. Resocializačné strediská sa zriaďujú za účelom všeobecne prospešných cieľov, nie za účelom zisku a nesledujú v prvom rade vlastné ekonomické zámery.

 

 

Dodatok č. 2 zo dňa 14.4.2005

k Stanovám OZ POD Piešťany

 

Článok 2

Hlavné úlohy a ciele

 

2. OZ POD Piešťany za tým účelom najmä:

 • poskytuje sociálnu pomoc

 

 

Dodatok č. 3 zo dňa 9.2.2007

k Stanovám OZ POD Piešťany

 

Článok 1

Názov, sídlo a pôsobnosť

 

3. Sídlom OZ POD Piešťany je E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany